U Opštini Plav minus od 300 hiljada vide kao plus od pola miliona


PLAV - Opština Plav, u kojoj vlast vrše SD, DPS i BS, dobila je duplo negativno mišljenje od Državne revizorske institucije (DRI) na završni račun budžeta za 2018. godinu. Vrhovna revizija je utvrdila da je opština Plav, čiji je predsjednik Mirsad Barjaktarević (SD), iskazala u 2018. godini suficit budžeta od 540.250 eura, a da je zapravo imala deficit budžeta od 301.214 eura. Pogrešno su prikazali 841,5 hiljada eura, piše DAN.
“Finansijskom revizijom završnog računa opštine Plav je utvrđeno da finansijski izvještaji za 2018. godinu sadrže pogrešna prikazivanja, koja pojedinačno i zbirno imaju prožimajući karakter”,  piše u nalazu kojim je rukovodio član Senata DRI Zoran Jelić.

Revizija je utvrdila da su primici netačno prikazani zbog uključivanja u prihode iznosa 677.947 eura, evidentiranog na računu 732 sredstva prenesena iz prethodne godine, koja se prilikom izračunavanja finansijskog rezultata ne uključuju u prihode tekuće godine. Iz tog razloga, kako piše u izvještaju, treba umanjiti prihode za iznos od skoro 678 hiljada. Revizori su ukazali da treba za 105 hiljada umanjiti prihode na poziciji inostrano finansiranje.

Za 100 hiljada treba umanjiti račun donacije, a uvećati transfere. Utvrdili su i da otplate obaveza iz prethodnog perioda treba uvećati za 271,7 hiljada eura, aumanjiti poziciju promjena/smanjenje neto obaveza za 214,1 hiljadu eura.
“Nakon svih korekcija izračunat je deficit budžeta za 2018. godinu u iznosu od 301,2 hiljade eura, za razliku od izračunatog suficita od 540,25 hiljada”, piše u izvještaju DRI.

Prije pet godina Prestonica Cetinje je prikazala za 2013. godinu plus od 1,8 miliona, a poslovali su sa minusom od 921 hiljadu. Gradonačelnik Cetinja je tada bio sadašnji ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Revizijom pravilnosti je takođe utvrđeno da opština nije u svim aspektima uskladila poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima, zbog čega su dobili negativno mišljenje.

Vrhovna revizija je utvrdila da opština nije u skladu sa članom 18 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i članu 3 uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru uspostavila unutrašnju kontrolu.
“Opština nije shodno članu 20 zakona pripadnike službe zaštite osigurala za slučaj povrede, bolesti i smrti, koja može nastupiti kao posledica nesreće nastale prilikom zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara. Opština nije, shodno članu 33 i 41 zakona, donijela opštinske planove zaštite i spasavanja, program razvoja sistema zaštite i spasavanja, niti je vršena periodična provjera psihofizičkih sposobnosti komandira i zamjenika komandira službe zašite i vatrogasaca-spasilaca, shodno članu 466 zakona”,  piše u nalazu.

Utvrđeno je da opština nije, shodno članu 33 Zakona o komunalnoj policiji obezbijedila saglasnost ministarstva prije određivanja većeg broja komunalnih policajaca od broja predviđenih zakonom. 

Takođe, periodična provjera psihofizičkih sposobnosti načelnika komunalne policije i komunalnih policajaca nije vršena, shodno članu 40 zakona.
“Mjere naplate poreza na nepokretnosti ne preduzimaju u svim slučajevima, dok se za naplatu porezana nepokretnosti za fizička lica uopšte ne preduzimaju. Takođe, ne koriste se sve zakonske mogućnosti za prinudnu naplatu po osnovu dugovanja poreza na nepokretnost”, piše u nalazu.

Opština, kako jeutvrđeno, ne vodi poresko knjigovodstvo za lokalne komunalne takse. Takođe, Skupština opštine Plav nije donijela odluku o godišnjoj naknadi

Mjere naplate poreza na nepokretnosti ne preduzimaju u svim slučajevima, utvrdilaje DRI za korišćenje prostora za bespravne objekte za vlasnike bespravnih objekata evidentiranih na orto-foto snimku za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju.

Revizijom je utvrđeno i da u drugoj polovini 2018. godine nije bilo isplata političkim partijama, strankama i udruženjima.

Vlast u Plavu je dogovorena sredinom prošle godine. Najviše glasova u toj opštini imala je SD.

Izvor: DAN

Постави коментар

0 Коментари