Naknada za nezaposlene povećana sa 77 na 89 eura

PODGORICA - Nezaposlenim osobama koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) nakon povećanja minimalne zarade na 222 eura, mjesečna naknada po osnovu nezaposlenosti je uvećana sa 77,20 eura na 88,80 eura.


Pomoćnik direketora ZZZCG-a Isad Kurpejović “Vijestima” je kazao da novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti za korisnike koji su ostvarili ovo pravo iznosi 40 odsto od minimalne zarade.
“Na iznos novčane naknade obračunavaju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje. Nakon prestanka radnog odnosa nezaposleno lice ima pravo, po osnovu osiguranja od nezaposlenosti, na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti pod određenim uslovima. Uslovi za ostvarivanje tog prava predviđeni su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposleno lice – osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje devet mjeseci neprekidno ili sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci, kojem je radni odnos prestao bez njegove saglasnosti ili krivice i ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u zakonom propisanom roku”, objasnio je Kurpejović.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje perioda za koje vrijeme nezaposlenom licu, nakon prestanka radnog odnosa, pripada novčana naknada je prethodno ostvarena dužina staža osiguranja. Minimalni period za koji se vrši isplata novčane naknade iznosi tri mjeseca (za osiguranike sa stažom osiguranja od devet mjeseci do pet godina), a maksimalni 12 mjeseci (za osiguranike od 25 do 35 godina staža osiguranja).
“Izuzetak čini nezaposleno lice, koje ima više od 35 godina staža osiguranja, kojem pravo na novčanu naknadu traje do ponovnog zaposlenja, odnosno do ispunjavanja uslova u pogledu starosne granice ili staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju, u skladu sa posebnim zakonom” rekao je Kurpejović.

Izvor: Vijesti

Постави коментар

0 Коментари