Poboljšanje kompetencija lica sa invaliditetom

Elmos DOO i Habitat DOO realizuju projekat ,,Poboljšanje kompetencija lica sa invaliditetom. Projekat je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Vremenski okvir projekta je 10 mjeseci, od jula 2020 do aprila 2021.godine. Ukupan budžet projekta je 51.409€. 


Opšti cilj projekta je: Doprinos smanjenju socijalne isključenosti lica sa invaliditetom i unapređenje njihovog položaja u društvu kroz povećanje stručnih i radnih kvalifikacija i osposobljavanje za rad kod poslodavca. 

Specifični cilj 1: Povećanje stručnih i radnih kvalifikacija za osam (8) lica sa invaliditetom (četiri muškarca i četiri žene) i njihovo uključivanje u radne i društvene procese. 

Specifični cilj 2: Informisanje šire javnosti o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom i mogućnostima njihovog zapošljavanja.

Ciljna grupa ovog projekta su osam (8) lica sa invaliditetom koja posjeduju blaži stepen invaliditeta i čije motoričko i prihofizičko stanje dozvoljava nesmetano praćenje stručne nastave i praktičnih vježbi na poslovima pomoćni računovođa i pomoćni prodavac. Predstavnici projektnih partnera u saradnji sa predstavnicima područnih jedinica Zavoda za zapošljavanje (Biroa rada) će, na osnovu gore identifikovanih potreba, utvrditi kriterijume za odabir kandidata i formirati grupu polaznika na obuci (LSI koja imaju Rješenje o utvrđivanju procenta invaliditeta i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore). 

Indirektne benefite od ovog projekta imaju lica sa invaliditetom koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Podgorica, jer ćemo kroz adekvatnu kampanju nastojati da u većoj mjeri promovišemo programe obuke za zanatska zanimanja i time utičemo na druge korisnike da se aktivno uključe u programe osposobljavanja. Indirektna ciljna grupa Projekta su i porodice osam (8) LSI koje će biti uključene u projekat, biznis zajednica i šira društvena zajednica koja će biti informisana preko medija o potrebama i mogućnostima osposobljavanja i zapošljavanja LSI.

Glavne projektne aktivnosti su: 

1. Organizacija tromjesečne obuke za osam (8) kandidata na radnom mjestu pomoćni prodavac i pomoćni računovođa;

2. Zapošljavanje 5 lica sa invaliditetom kod projektnih partnera uz stručnu pomoć za dalje profesionalno usavršavanje;

3. Promocija projekta.

Očekivani rezultati projekta su: 

1. Osam LSI će se osposobiti za rad na poslovima pomoćni prodavac i pomoćni računovođa i na taj način povećati stručne i radne kvalifikacije u cilju bržeg uključivanja u radne i društvene procese;

2. Projekat će doprinijeti da učesnici programa obuke, osam (8) LSI sa teritorije opštine Podgorica, budu konkurentni na tržištu rada kroz usvajanje znanja i vještina koje su stekli kroz obuku;

3. Pet (5) LSI će se zaposliti projektnih partnera, na period od 5 (pet) mjeseci i svojim radnim angažovanjem će obezbijediti egzistenciju sebi i svojoj porodici.  

5. Smanjen stepen predrasuda poslodavaca i šire javnosti o radnim kapacitetima i motivaciji za rad lica sa invaliditetom;

6.  Motivisane LSI da aktivno učestvuju u programima profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja;

7. Stejkholderima i široj javnosti predstavljene aktivnosti, ciljevi i ostvareni rezultati, kroz internet kampanju i održavanje pres konferencije.


Očekivani uticaj projekta na ciljnu grupu

Planirani rezultati koji se trebaju postići kroz projekat tangiraju 3 nivoa: socijalni, ekonomski i politički. Projekat ima za cilj promjene na socijalnom nivou, promovišući zapošljavanje kao dio socijalne inkluzije lica sa invaliditetom. Doprinijeće većem poštovanju prava lica sa invaliditetom, poboljšanju uslova života i cijelokupnom ekonomskom stanju uključenih korisnika i njihovih porodica. Stvaranjem takvog okruženja će se doprinijeti prevazilaženju stereotipa o njihovoj radnoj sposobnosti čime će lica sa invaliditetom biti osnažena da učestvuju u ovom i sličnim programima zapošljavanja. Poslodavci će, svjesni benefita koje ostvaruju pri zapošljavanju lica sa invaliditetom, ulagati više napora za njihovo angažovanje, obuku i osposobljavanje za rad kod poslodavca. Jedna od prvih promotivnih aktivnosti je konferencija za medije, s ciljem prezentovanja projekta javnost, međutim zbog pandemije COVID19, nismo u mogućnosti da organizujemo konferenciju. 


Постави коментар

0 Коментари